Stáže ve firmách II.

24. 09. 2014 13:39:10

Stáže ve firmách II.

Stáže ve firmách I. končí v říjnu 2014 a na něj navazuje projekt Stáže ve firmách II. Projekt Stáže ve firmách II. je spuštěn od 15. října 2014.

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha. V první fázi bude v rámci projektu vzděláváno 5.000 účastníků. Zároveň budou zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy.
 
Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny:
§ absolventy bez praxe
§ nezaměstnané
§ osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
§ zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Kdo může být poskytovatelem stáže a co musí splnit:
 • Musí být ekonomický nebo jiný subjekt (např. stavební firma, výrobní společnost, příspěvková organizace, OSVČ)
 • Musí být právoplatně registrován v České republice
 • Musí být schopen zajistit pro stážistu mentora a vytvořit podmínky pro realizaci stáže na základě šablony a karty stáže i Smlouvy o zajištění stáže
 • Musí splňovat podmínky nařízení Evropské komise týkající se podpory malého rozsahu (de minimis), tj. v průběhu realizace stáže nesmí dojít k překročení maximální výše finanční podpory malého rozsahu (de minimis – tj. 200 000 EUR za poslední 3 roky)
 
Kdo může být mentorem:
 • Zaměstnanec, který je u poskytovatele zaměstnán na hlavní pracovní poměr s úvazkem 1,0 po dobu nejméně 6 měsíců před tím, než poskytovatel vypsal danou stáž
 • I jiná osoba, která tyto podmínky splňuje, např.: člen statutárního orgánu, OSVČ (musí být splněna podmínka, že mentor zastává tuto pozici po dobu nejméně 6 měsíců před tím, než poskytovatel vypsal danou stáž; zkušenosti poskytovatel doloží předložením referencí (ne starší než 1 rok) od třech různých subjektů, kterým dodával a fakturoval
 • Musí splňovat podmínky dané šablonou stáže (tj. mít požadované vzdělání a praxi)
 • Může mít přiděleného jednoho nebo více stážistů (dle šablony stáže)
 
Stážistou může být:
 • Absolvent s dokončeným stupněm vzdělání dle požadavků daných šablonou stáže
 • Nezaměstnaný
 • Osoba vracející se na trh práce (např. osoba na rodičovské dovolené apod.)
 • Osoba mající zájem o kariérní vzdělávání
 
Stážista má nárok na proplácení nákladů na cestovné, ubytování a stravné (20 Kč za hodinu). Náklady jsou v rámci projektu propláceny ze strany FDV. Stážista nemá nárok na finanční odměnu za výkon stáže. Na stáž se mohou přihlásit jen ti uchazeči, kteří nebyli v posledních 5 letech zaměstnanci poskytovatele stáže (platí pro hlavní pracovní poměr i pro dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti). Tento údaj uchazeči čestně prohlašují při registraci do systému ASAP. Stážistou nemůže být osoba na mateřské dovolené.
Stážista musí absolvovat v každém dnu, kdy dochází na stáž, minimálně 4 hodiny nepřetržité stáže. V průběhu stážemusí stážista absolvovat všechny činnosti (aktivity), které jsou uvedené v cílech šablony stáže.
Jak probíhají stáže:
 • Délka stáže je určena v šabloně stáže, a to počtem hodin
 • Stáž lze vykonávat v rozmezí 1-6 měsíců dle předem stanoveného harmonogramu
 • Po absolvování stáže obdrží stážista certifikát
 • Náklady na stáž jsou uhrazeny poskytovateli dle fixní částky v příslušné šabloně stáže po skončení stáže