Novinky

Zde Vás budeme informovat o aktuálním dění, vyhlášených dotačních programech apod..

Dotační program ÚSPORA ENERGII - VÝZVA BYLA VYHLÁŠENA 1. ČERVNA 2015

10. 06. 2015 12:00:22
Dotační program ÚSPORA ENERGII

Nové výzvy v OPPIK

29. 05. 2015 11:55:17
Nové výzvy v OPPIK

Inovační vouchery ve zlínském kraji - další spuštění až v roce 2015

06. 10. 2014 13:36:26
 

Inovační vouchery

Inovační vouchery jsou unikátním nástrojem podpory spolupráce podniků s brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi. Umožňují firmě plně se soustředit na byznys, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace.

 • podnikatelé získají nové technologie a výzkumné partnery
 • vědci najdou průmyslové aplikace pro výsledky výzkumu

Spuštění další výzvy VOUCHERŮ se předpokládá v roce 2015.

Dotace na vzdělání zaměstnanců

24. 09. 2014 14:06:33
Dotační program „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II“
 
Ráda bych Vás nyní upozornila na aktuální možnost podávat žádosti o dotaci na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu  „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II“.
Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří působí ve vybraných odvětvích s předpokladem ekonomického růstu. 
Dotace na vzdělávání je až 100%. Projekt Vzdělávejte se pro růst umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky nejen na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, ale také na mzdové náklady zaměstnanců po dobu školení. Školení by mělo být cíleno tak, aby vedlo k rozvoji firmy (např. získání nových zakázek, tvorba nových pracovních míst či další).
Vzdělávací aktivity musí směřovat do podporovaných CZ NACE žadatele. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba (OSVČ), rozhodujícím faktorem je vlastnictví IČ a právní subjektivita. Maximální délka trvání vzdělávacího kurzu je 5 měsíců a nově také povinnost doložit záznam o průzkumu trhu.
 
K žádosti je třeba doložit  následující přílohy
Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele - ne starší 3 měsíců ke dni podání žádosti
 • Potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců
 • Potvrzení o bezdlužnosti -  Finančního úřadu, OSSZ, Celního úřadu
 • Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu (např. smlouvu o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou)
 • Seznam zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě/vzdělávacích aktivitách
 • Čestné prohlášení zaměstnavatele o přijaté podpoře dle pravidla deminimis za poslední 3 uzavřená účetní období, která v souhrnu nesmí přesáhnout 200 000 EUR za tato období
 • Čestné prohlášení o velikosti podniku
 • Prohlášení o oprávněnosti z hlediska ustanovení podniku v obtížích
 • Čestné prohlášení o pojištění u zdravotních pojišťoven
 • Průzkum trhu a kalkulace ceny vzdělávací aktivity

Maximální výše příspěvku za měsíc na mzdové náklady  jednoho zaměstnance činí 25 500Kč.

Maximální částka celkem za měsíc činí 500 000 Kč (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivitu)

Vzdělávací aktivita musí být ukončena nejpozději do 31. 5. 2015.

 

Způsobilé výdaje projektu:  - výdaje na vzdělávací aktivitu

                                                  - výdaje na mzdové náklady po dobu školení

                         (Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 151,00 Kč při stanovené týdenní pracovní době podle § 79 a § 80 zákoníku práce.)

 

V případě Vašeho zájmu o naši nabídku nás neváhejte kontaktovat.

 

Děkuji za Váš čas a těším se na případnou spolupráci.

 

Stáže pro mladé II.

24. 09. 2014 14:01:39
 Stáže pro mladé II.
 
Projekt Stáže pro mladé II. potrvá do srpna 2015 a měl by přinést 2 200 nových stáží.
 
Projekt Vám umožní zaměstnat studenty středních škol v posledním ročníku a studenty vysokých škol v posledních dvou semestrech na stáži před případným uzavřením pracovního poměru trvalejšího charakteru. Stážista, kterého si vyberete pro stáž ve Vaší společnosti, bude vykonávat předem stanovenou náplň práce pod dohledem zkušeného pracovníka – mentora, kterého určíte Vy, jako poskytovatel stáže.
 
Kdo může být poskytovatelem stáže:
Subjekty soukromého sektoru – firmy, které podnikají na území České republiky a jsou zde právoplatně registrovány jako:
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku;
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů;
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Poskytovatelem stáže může být také subjekt spadající do soukromého neziskového sektoru.
Subjekty veřejného sektoru (státní a veřejná správa a jimi zřízené organizace) nemohou být poskytovatelem stáže.
Firmy, které se rozhodnou zapojit do projektu musí být zřízeny a právoplatně zapsány jako ekonomické subjekty déle než jeden rok od registrace do projektu.
 
Proč se zapojit do projektu jako poskytovatel:
 • možnost zaměstnat mladé zájemce o zaměstnání na dobu 1 až 3 měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin
 • příležitost „odzkoušet“ možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci
 • náklady na stáž v podobě částečné refundace mzdy mentora a mzda stážisty budou Vaší společnosti uhrazeny z finančních prostředků projektu
 • prezentace Vaší společnosti v databázi poskytovatelů stáží
 
Podmínky poskytování stáže:
 • Podmínkou pro realizace stáže je zajištění kvalitního mentora pro stážistu a vytvoření odpovídajících podmínek pro průběh stáže.
 • Náklady na refundaci mzdy mentora a proplacení mzdy stážisty budou poskytovateli stáže uhrazeny ex post.
 • Náklady na stáž budou hrazeny v režimu „de minimis“. 

Stáže ve firmách II.

24. 09. 2014 13:39:10

Stáže ve firmách II.

Stáže ve firmách I. končí v říjnu 2014 a na něj navazuje projekt Stáže ve firmách II. Projekt Stáže ve firmách II. je spuštěn od 15. října 2014.
Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha. V první fázi bude v rámci projektu vzděláváno 5.000 účastníků. Zároveň budou zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy.
 
Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny:
§ absolventy bez praxe
§ nezaměstnané
§ osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
§ zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Kdo může být poskytovatelem stáže a co musí splnit:
 • Musí být ekonomický nebo jiný subjekt (např. stavební firma, výrobní společnost, příspěvková organizace, OSVČ)
 • Musí být právoplatně registrován v České republice
 • Musí být schopen zajistit pro stážistu mentora a vytvořit podmínky pro realizaci stáže na základě šablony a karty stáže i Smlouvy o zajištění stáže
 • Musí splňovat podmínky nařízení Evropské komise týkající se podpory malého rozsahu (de minimis), tj. v průběhu realizace stáže nesmí dojít k překročení maximální výše finanční podpory malého rozsahu (de minimis – tj. 200 000 EUR za poslední 3 roky)
 
Kdo může být mentorem:
 • Zaměstnanec, který je u poskytovatele zaměstnán na hlavní pracovní poměr s úvazkem 1,0 po dobu nejméně 6 měsíců před tím, než poskytovatel vypsal danou stáž
 • I jiná osoba, která tyto podmínky splňuje, např.: člen statutárního orgánu, OSVČ (musí být splněna podmínka, že mentor zastává tuto pozici po dobu nejméně 6 měsíců před tím, než poskytovatel vypsal danou stáž; zkušenosti poskytovatel doloží předložením referencí (ne starší než 1 rok) od třech různých subjektů, kterým dodával a fakturoval
 • Musí splňovat podmínky dané šablonou stáže (tj. mít požadované vzdělání a praxi)
 • Může mít přiděleného jednoho nebo více stážistů (dle šablony stáže)
 
Stážistou může být:
 • Absolvent s dokončeným stupněm vzdělání dle požadavků daných šablonou stáže
 • Nezaměstnaný
 • Osoba vracející se na trh práce (např. osoba na rodičovské dovolené apod.)
 • Osoba mající zájem o kariérní vzdělávání
 
Stážistanárok na proplácení nákladů na cestovné, ubytování a stravné (20 Kč za hodinu). Náklady jsou v rámci projektu propláceny ze strany FDV. Stážista nemá nárok na finanční odměnu za výkon stáže. Na stáž se mohou přihlásit jen ti uchazeči, kteří nebyli v posledních 5 letech zaměstnanci poskytovatele stáže (platí pro hlavní pracovní poměr i pro dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti). Tento údaj uchazeči čestně prohlašují při registraci do systému ASAP. Stážistou nemůže být osoba na mateřské dovolené.
Stážista musí absolvovat v každém dnu, kdy dochází na stáž, minimálně 4 hodiny nepřetržité stáže. V průběhu stáže musí stážista absolvovat všechny činnosti (aktivity), které jsou uvedené v cílech šablony stáže.
Jak probíhají stáže:
 • Délka stáže je určena v šabloně stáže, a to počtem hodin
 • Stáž lze vykonávat v rozmezí 1-6 měsíců dle předem stanoveného harmonogramu
 • Po absolvování stáže obdrží stážista certifikát
 • Náklady na stáž jsou uhrazeny poskytovateli dle fixní částky v příslušné šabloně stáže po skončení stáže
 

Zkušenost výhodou - dotace na mzdu pro nové zaměstnance

15. 08. 2014 12:30:28
Máte záměr přijmout pracovníka z cílové skupiny nad 45 let? Oceníte zkušenosti? Pak pro Vás máme nabídku na administraci žádosti o dotaci z projektu Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji. Pro více informací nás laskavě kontaktujte na consulting@avex.cz

Nová výzva v OPPI - ROZVOJ

11. 04. 2014 10:38:50

ROZVOJ

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky, tj. podniky do 249 zaměstnanců, působící ve zpracovatelském průmyslu či průřezových odvětvích (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.). Projekt musí být realizován v jednom z podporovaných regionů.

Kolik lze získat

Dotace EU se pohybuje ve výši 1 mil. Kč - 20 mil. Kč na jeden projekt.  Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 
 • střední podnik (do 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů 

Na co se dotace vztahuje

Program Rozvoj dotuje nákup výrobních strojů, technologií a zařízení včetně řídícího software.

Seznam podporovaných regionů

 • okresy: Bruntál, Blansko, Břeclav, Česká Lípa, Český Krumlov, Děčín, Chomutov, Hodonín, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Karlovy Vary, Karviná, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov, Příbram, Sokolov, Svitavy, Šumperk, Tachov, Teplice, Třebíč, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Trutnov, Kutná Hora, Kolín, Semily, Kladno, Uherské Hradiště, Brno - město, Strakonice, Rakovník, Tábor, Chrudim, Cheb, Havlíčkův Brod, Frýdek - Místek
 • ORP: Frýdlant, Králíky, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky, Vítkov
 • území bývalých vojenských újezdů: Ralsko, Milovice-Mladá

Programovací období 2014+

11. 04. 2014 09:14:45

Programovací období 2014 - 2020

Očekávaná výše podpory

V tomto dotačním období bude na dotační projekty v České republice rozděleno z Evropských strukturálních a investičních fondů cca 20,5 mld. EURO. Kromě dotační podpory budou ve vyšší míře využívány tzv. finanční nástroje – rizikový kapitál /SEED/ Venture kapitálové fondy, bankovní záruky atp.

Programové cíle

 • V rámci operačních programů budou dotační i jiné formy podpory zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, ale bude se i aktivně podporovat sociální začleňování, boj s chudobouintegrovaný rozvoj území.
 • Na základě Strategie Evropa 2020 bude kladen velký důraz na inteligentní a udržitelný růst, inovace, výzkum či vývoj.

 Plánované změny v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI)

 • Některé změny se budou týkat také Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (v předchozím období OP Podnikání a inovace), který bude podporovat primárně projekty malých a středních podniků výrazněji zaměřeny na výzkum, vývoj a inovace, na ekologická řešení v podnicích a na internacionalizaci podnikání či na ICT sektor.

Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace bude využíván jednotný elektronický systém, který převezme osvědčené funkcionality ze systémů stávajících.

Přehled operačních programů pro období 2014 - 2020

Podrobný přehled operačních programů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Doprava

Operační program Životní prostředí

Operační program Zaměstnanost

Operační program Integrovaný regionální operační program IROP

Operační program Praha pól růstu ČR

Operační program Technická pomoc

Operační program Evropská územní spolupráce

 

Pozvánka na veletrh řešení

07. 01. 2014 11:29:23
Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na Veletrh řešení, kterého jsme se stali partnerem. Na veletrhu načerpáte inspiraci, a protože připravujeme doprovodný networkingový program, tak i získáte užitečné kontakty.

Slogan „Přes věrného zákazníka k zisku“ zastřešuje připravované veletrhy, které v lednu a únoru proběhnou v šesti českých klíčových městech.

Základním stavebním kamenem programu nejsou úmorné sáhodlouhé přednášky, nýbrž efektivní pětiminutovky, vzájemné navazování kontaktů, workshopy a individuální jednání.

Pro úvodní úderné představení každého z chytrých řešení je vyhrazeno pouze pět minut. Zájemci o další informace mohou využít následného tříhodinového prostoru pro osobní konzultace se všemi prezentujícími, případně i s dalšími účastníky akce. Součástí hlavního bloku je také několik specializovaných workshopů a doprovodný networkingový program od BforB.

Veletrh se v Zlíně uskuteční v termínu 28.01.2014 od 10:00 v prostorách Univerzity Tomáše Bati (fakulta managementu a ekonomiky), náměstí T.G.Masaryka 5555, Zlín

Vstup na akci je 390 Kč. Pro členy a přátele BforB jsme vyjednali zvýhodněnou cenu 290 Kč.
Pro získání zvýhodněné ceny se prosím registrujte přes níže uvedený odkaz. Cena bude upravena automaticky.

Odkaz pro registraci: http://goo.gl/jrcPB9

Podrobný program veletrhu a další informace jsou k dispozici na www.veletrhreseni.cz.

Na veletrhu na viděnou!

Pozvánka na BforB

07. 01. 2014 10:56:26

Vážení obchodní přátelé,

ráda bych Vás při příležitosti mého zvolení manažerkou výkonného teamu Business for Breakfast pozvala na příští snídani BforB, která se koná ve čtvrtek 09.01.2014, 7:00 až 8:30, Lesní hotel**** Zlín, Filmová 4346 , Zlín.  

 

Pokud přijmete mé pozvání, přihlaste se prosím na http://www.obchodni-snidane.cz/kalendar-akci/

 

S pozdravem

 

Jana Mrázková

Manažerka projektové administrace

AVEX CONSULTING spol. s r.o.

Pozvánka na BFB

Stáže pro mladé

19. 12. 2013 12:58:27
Rádi bychom Vás informovali, že se pro příští rok otevírá možnost zapojení se do projektu Stáží pro mladé. Nový projekt by měl odstartovat už na jaře příštího roku a zahájení prvních stáží by pak připadlo na léto 2014. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Inovační vouchery Zlínského kraje

11. 12. 2013 08:44:44

Pro zájemce o inovační voucher ve Zlínském kraji bude znovu otevřena možnost připravit a podat žádost od 6. 1. 2014, kdy bude vyhlášeno Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery. Příjem žádostí bude probíhat od 20. do 31. 1. 2014.

Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II

10. 12. 2013 12:57:06

Projekt navazuje na předchozí regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji“, od kterého se liší zejména rozšířenými podporovanými odvětvími, maximální délkou trvání vzdělávacího kurzu 5 měsíců a povinností doložit v rámci příloh k žádosti, i záznam o průzkumu trhu, provedený za účelem určení předpokládané ceny vzdělávací aktivity.

Celková finanční podpora projektu činí 43 300 000,- Kč a vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 31. 3.2015.


Rozvoj – Výzva III – II. prodloužení

10. 12. 2013 12:55:00

Dnem 29. října 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo  časově omezené II. prodloužení Výzvy III k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 4. listopadu 2013 od 12:00 hod. a bude ukončen 16. prosince 2013 ve 12:00 hod.

Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 4. listopadu 2013 od 12:00 hod., ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 20. ledna 2014 do 12:00 hod.

ICT a strategické služby

10. 12. 2013 12:53:41

K 1. 11. 2013 proběhlo vyhlášení Výzvy III – 2. prodloužení programu. Příjem elektronických registračních žádostí probíhá od 6. listopdu 2013 do 17. prosince 2013. Elektronické plné žádosti mohou žadatelé předkládat od 6. listopadu 2013 do 7. února 2014.

Plánované otevření výzev z OPPI

14. 10. 2013 09:33:36
Plánované otevření výzev z OPPI: INOVACE  a ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

INOVACE

Možní žadatelé o dotaci

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost s minimálně dvouletou historií.


Podporované aktivity

 • inovace produktu- zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
 • inovace procesu- zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • Rovněž je podporován transfer technologie (přenos technologie či technologického postupu včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví a know-how).

Výše dotace

Minimální výše podpory je 1 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč. Pro projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu je minimální podpora 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč.


Předkládání žádostí

Registrační:    od 8.11.2013

ICT A STRATEGICKĚ SLUŽBY

Program ICT a strategické služby je zaměřen na podporu vzniku nových pracovních míst v oblasti IT a strategických služeb.


Příjemci

Všechny podniky bez ohledu na velikost


Podporované aktivity

Založení, nebo rozšíření:

 • Center pro vývoj software;
 • Center sdílených služeb s významným mezinárodním zaměřením;
 • Center oprav high-tech výrobků a technologií;

Výše dotace

Výše dotace představuje 1 – 100 mil. Kč

Malé společnosti: 50%

Střední společnosti: 40%

Velké společnosti: 30%


Časový harmonogram

Příjem registračních žádostí – Listopad 2013

Příjem plných žádostí – Listopad 2013 – Leden 2014


Zastavení projektu Staže pro Mladé

10. 10. 2013 09:27:41

Od 11. 10. není možné vypisovat karty stáží ani se ke kartám hlásit. Absorpční kapacita projektu je téměř naplněna.

Přihlášky podané do 10. 10. včetně budou ověřeny, pozdější už bohužel není možné akceptovat.

Smlouvy o stáži budou uzavírány až do úplného vyčerpání absorpční kapacity a souvisejícího rozpočtu.

Bližší informace naleznete v prohlášení Fondu dalšího vzdělávání.

Konference členů moravských klubů podnikatelů

17. 09. 2013 13:01:27
Konference členů moravských klubů podnikatelů

AVEX CONSULTING,s.r.o. se stala členem výkonného týmu BforB ve Zlíně

01. 06. 2013 13:05:41
AVEX CONSULTING,s.r.o. se stala členem výkonného týmu BforB ve Zlíně

B3 EDUCA IV

26. 05. 2013 16:43:27
Vzhledem k nízkému počtu dosud přijatých žádostí dochází k prodloužení termínu pro odevzdávání žádostí do 10. června 2013 do 12 hod

ROP Střední Morava dostane 600 milionů navíc

22. 05. 2013 17:29:48

Realokaci mezi operačními programy schválila na svém jednání dne 22. května 2013 Vláda České republiky. Pro ROP Střední Morava to znamená posílení alokace programu přibližně o 600 milionů korun. Peníze budou určeny na vzdělávání, sociální integraci, ekologickou městskou dopravu a silnice.

Inovace-ukončení příjmu žádostí

20. 05. 2013 16:51:55
Inovace-ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 22.5. 2013 na 12 hodin. Doporučujeme našim klientům podat Plnou žádost nejpozději 21.5. 2013 do 17 hodiny.

Ukončení příjmu žádostí v IOP 8.výzva

05. 04. 2013 16:56:00
Ukončení příjmu žádostí v IOP 8.výzva - upozorňujeme naše klienty že došlo ke zkrácení lhůty na podání investičních projektů v rámci IOP 8.výzvy z 28.6. 2013 na 6.5. 2013 a to nejpozději do 14:30 hodin na oblatním pracovišti CRR.

Podání registrační žádosti

06. 03. 2013 17:02:12
Podání registrační žádosti

Konference - Investiční pobídky v České republice

28. 02. 2013 17:10:45
Konference - Investiční pobídky v České republice

Inovace - inovační projekt

20. 02. 2013 14:14:45
Inovace - inovační projekt

AVEX CONSULTING,s.r.o. se stala členem BforB ve Zlíně

01. 01. 2013 13:04:19
AVEX CONSULTING,s.r.o. se stala členem BforB ve Zlíně

Vyhlášení dotačního titulu EFEKT

27. 11. 2012 14:20:09
Vyhlášení dotačního titulu EFEKT

Vzdělávejte se pro růst pro Olomoucký kraji!– možnost na získání dotací na vzdělávání zaměstnanců

02. 10. 2012 10:09:34
Vzdělávejte se pro růst pro Olomoucký kraji!– možnost na získání dotací na vzdělávání zaměstnanců

Příjem Plných žádostí do programu POTENCIÁL

17. 09. 2012 08:03:00
"Příjem Plných žádostí do programu POTENCIÁL začíná dne 17.9. 2012 a bude ukončen dne 16.11. 2012"

Příjem Registračních žádostí do programu POTENCIÁL

13. 08. 2012 08:00:00
"Příjem Registračních žádostí do programu POTENCIÁL začína dnem 13.8. 2012 a bude ukončen dne 15.10. 2012"

Výzva k předkládání žádostí do POTENCIÁL

25. 07. 2012 08:00:00
Výzva k předkládání žádostí do dotačního programu POTENCIÁL byla dnes vyhlášena. Jedná se o III výzvu-prodloužení. Alokace je 2 mld Kč

11.6. 2012 - Příjem Registačních žádostí do programu - NEMOVITOSTÍ

30. 05. 2012 09:51:28
"11.6. 2012 - Příjem Registačních žádostí do programu NEMOVITOSTÍ"

27.6. 2012 - Příjem Registačních žádostí do programu EKOENERGIE - projekty na úspory energie

30. 05. 2012 08:40:02
"27.6. 2012 - Příjem Registačních žádostí do programu EKOENERGIE - projekty na úspory energie"

21.5. 2012 - Příjem Registačních žádostí do programu EKOENERGIE - projekty na OZE

21. 05. 2012 08:43:03
"21.5. 2012 - Příjem Registačních žádostí do programu EKOENERGIE - projekty na OZE"

2.5. 2012 - Příjem Registačních žádostí do programu - MARKETING

02. 05. 2012 08:42:15
"2.5. 2012 - Příjem Registračních žádostí do programu MARKETING"