Žádost krok za krokem

Postup prací při zpracování projektové žádosti:
 • Vytvoření podrobného projektového záměru;

 • Nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš projektový záměr; kromě podporovaných aktivit je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele/ příjemce (např. malý a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované podpory, schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. dle specifických podmínek a požadavků daného dotačního programu; tyto podmínky a detailní vymezení podporovaných aktivit jsou vždy uvedeny např. na internetových stránkách operačního programu, a to primárně v dokumentu s názvem Operační program, či ve větší míře detailu v dokumentu s názvem Prováděcí dokument nebo Implementační dokument;

 • zpracování žádosti o dotaci (v této fázi je vhodné využívat pořádané semináře či konzultace, dokumentaci zveřejněnou na internetových stránkách vhodného operačního programu, zejména „Příručku pro žadatele“ a konzultace s příslušným subjektem poskytujícím dotace, kterým je řídící orgán či zprostředkující subjekt operačního programu);

 • souběžně se zpracováním žádosti je nezbytné sledovat datum otevření výzvy k podání žádosti o dotaci; informace o výzvách (vč. jejich harmonogramu) jsou zveřejněny na internetových stránkách operačních programů;

 • před podáním žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbytné žádost pečlivě zkontrolovat, a to nejen její logickou provázanost, ale také formální náležitosti vč. všech příloh (nedoložení všech požadovaných příloh bývá častou chybou žadatelů o dotace, která může vést k vyřazení žádostí); je vhodné využít možností konzultace s pracovníky příslušného řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu pro vybraný operační program;

 • po registraci žádosti o dotaci následuje hodnocení a výběr žádostí dle předem stanovených a zveřejněných kritérií, o výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informování;

 • hlavním těžištěm celého projektového cyklu je samotná realizace projektu, která se musí řídit všemi platnými postupy, neboť projekt je hrazen z veřejných zdrojů (potřebné informace jsou uvedeny v „Příručce pro příjemce“);

 • po ukončení fyzické realizace projektu (nebo jednotlivých etap projektu) předkládá příjemce dotace žádost o platbu a monitorovací zprávu; následuje administrativní a fyzická kontrola projektu; jsou-li dodrženy všechny předem stanovené podmínky daného operačního programu, je příjemci proplacena dotace;

 • následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace prostřednictvím monitorovacích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit část či celou dotaci.
 • Napište nám

  Napište nám

  Pro odeslání vyplňte kód (*): SPAM kód

  Položky označené * jsou povinné!