Dotační program ÚSPORA ENERGII - VÝZVA BYLA VYHLÁŠENA 1. ČERVNA 2015

10. 06. 2015 12:00:22
Úspory energie Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí a rovněž podnikatelé v zemědělství, potravinářství, akvakultury a maloobchodní organizace. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla za účelem zvýšení účinnosti • zavádění a modernizace systémů měření a regulace • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, v budovách a výrobních závodech • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) • využití odpadní energie ve výrobních procesech • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku • podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov VÝŠE DOTACE: Dotace je ve výši 0,5 - 250 mil. Kč na projekt Míra podpory u projektu a) Je-li Příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV. b) Je-li Příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV. c) Je-li Příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV. Na ekologické studie v rozmezí 30-50 %, max. výše dotace je 350 000 Kč Způsob předložení žádosti a její náležitosti stanoví výzva. Žádost se předkládá prostřednictvím web aplikace MS2014+. Indikátory Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: a) povinné k výběru: • Množství odstraněných emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů • Snížení emisí CO2 b) povinné k naplnění: • Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. U ostatních indikátorů povinných k výběru žadatel nestanovuje cílovou hodnotu.